Filminurkan haastatteluissa

Filminurkan haastatteluissa
Kimmo Kestilä ja Sami Hedberg

Olen tehnyt haastatteluja elokuvien tekijöistä jo vuodesta 2011. Vuosien varrella on kertynyt useita satoja haastateltavia. Alla listaa keitä olen saanut kunnian haastatella (Kimmo Kestilä) Filminurkka ohjelmaani varten. Iso kiitos kaikille haastateltavilleni.

2012

Mikko Nousiainen
Mari Rantasila
Lauri Karo (Risto Räppääjä)
Venni Uotila (Nelli Nuudelipää)
Mikko Leppilampi
Vesa-Matti Loiri
Samuli Edelmann
Peter Franzén
Tommi Korpela
Samuel Kestilä

2013

Aleksi Mäkelä
Kari Hietalahti
Aake Kalliala
Timo Koivusalo
Mikko Nousiainen
Armi Toivanen
Tobias Santelman (Kon-Tiki)
Anders Baasmo Christiansen (Kon-Tiki)
Hannu Haukka
Saara Cantell
Jaakko Saariluoma
Lilja Lehto (Onneli ja Anneli)
Aava Merikanto (Onneli ja Anneli)
Roy Rytkönen
Rhona Rytkönen
Amanda Kestilä
Pekka Lehto
Janne Reinikainen
Krista Kosonen
Anssi Mänttäri
Eero Tammi
Mika Taanila
Wilma Rosenqvist
Marja Pyykkö
Konsta Mäkelä
Matleena Kuusniemi
Ismo Kallio
Peter Franzén
Taru Mäkelä
Elene Leeve
Vesa Vierikko
Kati Outinen
Teemu Selänne
Yusufa Sidibeh
Jussi Vatanen
Pamela Tola

2014

Anna-Maija Tuokko
Antti Reini
Saara Cantell
Anu Sinisalo
Ville Virtanen
Anna-Leena Härkönen
Anna Puu
Timo Lassy
Lasse Keso
Jukka Tolonen
Daniel Kestilä
Kati Outinen
Taru Mäkelä
Jesse Fryckman
Juuli Niemi
Inari Niemi
Iina Kuustonen
Anna Paavilainen
Minka Kuustonen
Aku Hirviniemi
Lauri Tilkanen
Pihla Viitala
Matleena Kuusniemi
Sampo Sarkola
Milka Ahlroth
Esa Nikkilä
Juha Lehtola
Kari Hietalahti
Susanna Haavisto
Jyry Kortelainen
Freja Teijonsalo
Artturi Auvinen
Aki Laiho
Antti Pietiläinen
Jouni Veijalainen
Mickael Suominen
Jarni Susiluoto
Dome Karukoski
Iikka Forss
Pirkka-Pekka Petelius
Taru Mäkelä
Kira Schroeder
Pekka Lanerva
Ilkka Matila
Leif Lindblom
Jarmo Mäkinen
Joona Leivo
Ville Myllyrinne
Laura Malmivaara
Taavi Vartia
Nuutti Konttinen
Veikka Vainikka
Emil Auno
Juho Leppänen
Mikael Hautala
Timo Peltokangas

2015

Minttu Mustakallio
Jarkko Pajunen
Taneli Mäkelä
Johanna Vuoksenmaa
Jani Pösö
Milka Suonpää
Joel Hirvonen
Mari Rantasila
Teemu Nikki
Nuutti Konttinen
Aku Louhimies
Timo Peltokangas
Kari Hietalahti
Pirkka-Pekka Petelius
Anu Sinisalo
Mimosa Willamo
Iina Kuustonen
Laura Birn
Armi Toivanen
Anna Paavilainen
Minka Kuustonen
Timo Koivusalo
Vesa Vierikko
Samuel Shipway
Sanni Paatso
Tom Lindholm
Riitta Havukainen
Markku Heikkinen
Hannu-Pekka Vitikainen
Taneli Mustonen
Sami Hedberg
Jussi Vatanen
Kari Väänänen
Marjut Komulainen
Ilona Huhta
Mio Määttä
Sirkku Uhlgren
Lotta Lehtokari
Mari Rantasila
Eero Aho
Petri Kotwica
Peter Franzén
Klaus Härö
Samuli Edelmann
Martti Suosalo
Lauri Nurkse
Ville Haapasalo
Onni Tommila
Matti Rönkä
Oskari Sippola
Maria Ylipää
Johanne Brotherus
Riku Nieminen
Pihla Maalismaa
Peter Kanerva
Vesa-Matti Loiri
Armi Toivanen
Anna-Maija Tuokko
Mika Kaurismäki
Janne Valve
Tommi Korpela
Krista Kosonen
Lauri Tilkanen
Elina Knihtilä
Eero Ritala
Aleksi Salmenperä
Jarkko Niemi
Alina Tomnikov
Aleksi Mäkelä
Veikka Gustafsson
Janne Sundqvist
Pamela Tola
Miia Nuutila
Timo Lavikainen
Kari Ketonen
Inka Kallén
Riku Järvinen
Saara Cantell
Lilja Lehto ja Aava Merikanto
Joonas Berghäll
Eija Ahvo
Jorma Outinen
Vuk Ršumović
Thomas Daneskov
Timo Kahilainen
Salli Siivonen
Milo Snellman
Kari Hietalahti
Pekka Karjalainen
Sanna Stellan

2016

Riku Nieminen
Pihla Viitala
Juha Muje
Essi Hellén
Leena Uotila
Lauri Nurkse
Marko Röhr
Teemu Liakka
Kim Saarniluoto
Jarkko Niemi
Alina Tomnikov
Tom Alatalo
Antti Pesonen
Aleksio Mäkelä
Juan Reina
Juho Harjula
Patrik Gröqvist
Vesa Rantanen
Sinikka ja Tiina Nopola
Sanni Paatso ja Samuel Shipway
Minttu Mustakallio
Timo Koivusalo
Tiina Lymi
Lotta Kaihua
Eedit Patrakka
Antti Holma
Ville Tiihonen
Antti L.J. Pääkkönen
Samuel ja Sofia Kestilä
Magnus Borgström
Vesa Mäntyharju
Jukka Hautamäki
Mika Keränen
Pekka Lehtosaari
Pekko Pesonen
Ville Jankeri
Olavi Uusivirta
Minka Kuustonen
Pamela Tola
Outi Rehn
Mikko Nousiainen
Mikko Tenhunen
Mikko Kuparinen
Marie-Josée Croze
Aku Hirviniemi
Taneli Mustonen
Anu Sinisalo
Iisakki Kiemunki
Tiina Vahtokari
Kati Tiitola
Kaisu Karvala
Fergal Reilly
Clay Kaytis
Catherine Winder
Riku Nieminen
Saara Cantell
Marita Hällfors
Jarkko Lahti
Eero Milonoff
Oona Airola
Juho Kuosmanen
Jussi Rantamäki
Antti Reini
Lauri Tanskanen
Tuulia Eloranta
Taavi Vartia
Allu Tuppurainen
Janne Kopu
Alina Tomnikov
Linnea Skog
Paula Vesala
Selma Vilhunen
Niina Sillanpää
Antti Holma
Aku Louhimies
Eveliina Maria Tammenlaakso (Evelina)
Thomas Antero Kirjonen (Kasmir)
Sami Hedberg
Jaajo Linnonmaa
Anu Sinisalo
Kalle Lamberg
Eeva Litmanen
Matti Syrjä
Aku Syrjä
Pantse Syrjä
Juha Torvinen
Sami Ruusukallio
Saku Pollari

2017

Saara Cantell
Aava Merikanto
Lilja Lehto
Aarni Rämö
Jenni Kokander
Marcus & Martinus Gunnarsen
Sakari Kuosmanen
Janne Hyytiäinen
Ilkka Koivula
Simon Hussein Al-Bazoon
Sherwan Haji
Nuppu Koivu
Jouni Hiltunen
Khadar Ahmed
Samuli Valkama
Heikki Nousiainen
Noah Kin
Saga Sarkola
Marko Röhr
Teemu Liakka
Johanna Nordblad
Tonislav Hristovin
Johanna Tarvainen
Vesa Vierikko
Krista Kosonen
Pihla Viitala
Linnea Skog
Jarkko Lahti
Alina Tomnikov
Riku Nieminen
Selma Vilhunen
Remu Aaltonen
Paula Noronen
Arttu Wiskari
Marko Talli
Krista Kosonen
Zaida Bergroth
Sonja Kuittinen
Jussi Vatanen
Timo Lavikainen
Pekko Pesonen
Tiina Lymi
Pamela Tola
Kari Ketonen
Santtu Karvonen
Hannu-Pekka Vitikainen
Pekka Lehto
Hannu Vakkilainen
Arto Mattila
Samuli Edelmann
Tammi Korpela
Antti Tuuri
Ilkka Matila
AJ Annila
Heikki Kinnunen
Jukka Helle
Arto Koskinen
Marja Pyykkö
Marja Salo
Niko Saarela
Petteri Summanen
Marjaana Maijala
Jarkko Hentula
Jarkko Nieminen
Veli Paloheimo
Mikko Tenhunen
Aku Louhimies
Aura-Liisa Pitkänen
Jorma Tolvanen
Johannes Holopainen
Aira Samulin
Robin Packalen
Kari Hietalahti
Paula Vesala
Eero Aho
Jari Olavi Rantala
Jussi Vatanen
Samuli Vauramo
(Haloo Helsinki-yhtye)
Jorma Tolvanen
Aura-Liisa Pitkänen
Klaus Heidemann
Leena Pöysti
Martti Suosalo
Heikki Kujanpää
Jean Michel Roux
Aku Hirviniemi
Janne Kataja
Anna Dahlman
Emily Shipway
Ella Kangas
Kiti Kokkonen
Niina Lahtinen
Sinikka ja Tiina Nopola
Inari niemi
Anna Paavilainen
Eero Ritala
Martti Suosalo
Milka Ahlroth
Tommi Korpela
Abshir Sheikh Nur
Ville Haapasalo
Aleksi Mäkelä
Laura Birn
Joel Hirvonen
Ylermi Rajamaa
Aleksis Koistinen
Kalle Lamberg
Lauri Tilkanen

2018

Matleena Kuusniemi
Mikko Tenhunen
Olavi Uusivirta
Paavo Westerberg
Samuli Edelmann
Anna-Leena Härkönen
Antti Luusuaniemi
Elisa Saisio
Jenny Dahlström
Lenka Hellstedt
Rimbo Salomaa
Arttu Wiskari
Ella Jäppinen
Essi Hellén
Joona Tena
Marko Talli
Paula Noronen
Sami Nikki
Tommi Korpela
Viljami Lahti
Antti Holma
Armi Toivonen
Dome Karukoski
JP Siili
Saga Sarjila
Jare (Cheek)
Kalle Peltola
Aku Hirviniemi
Emilia Karilampi
Minttu Mustakallio
Taru Mäkelä
Veli-Pekka Hänninen
Vesa Vierikko
Kari-Pekka Toivonen
Laura Birn
Samuli Vauramo
Simo Halinen
Johanne Holopainen
Max Ovaska
Juuso Laatio
Jukka Vidgren
Chike Ohanwe
Samuli Jaskio
Ville Tiihonen
Kai Nordberg
Heikki Kujanpää
Leena PPöysti
Martti Suosalo
Karri Miettinen
Vesa Vierikko
Arto Halonen
Björn Nielsen
Cyron Melville
Pamela Tola
Sara Soulié
Jarno Laasala
Minttu Mustakallio
Krista Kosonen
Alina Tomnikov
Tuukka Temonen
Tommi Korpela
Eero Aho
Sari Havas
Mikko Nousiainen
Hannu-Pekka Björkman
Rauno Ronkainen
Benjamin Mercer
Antti-Jussi Annila
Ilkka Matila
Satu Majava
Saija Holm
Aleksi Puranen
Laura Voutilainen
Veeti Kallio
Petra Pääkkönen
Joonas Suotamo
Sinikka ja Tiina Nopola
Markus Lehmusruusu
Silmu Ståhlberg
Lumi Kalliuo
Eelis Kesäläinen
Ylermi Rajamaa
Aapo Puusti
Jennu Lausi
Santtu Karvonen
Anna-Maija Tuokko
Elina Pohjola
Hannamaija Matila
Veera Salmi
Mari Rantasila
Heikki Kinnunen
Markus Selin
Jukka Helle
Katja Toivanen
Elina Knihtilä
Tommi Korpela
Iikka Fors
Renny Harlin
Satu Tuuli Karhu
Sulevi Peltola
Tiina Lymi
Tuomas Kyrö
Vesa-Matti Loiri
Outi Mäenpää
Antti Luusuaniemi
Hanni Vakkilainen
Mikko Leppilampi
Lena Seested
Laura Munsterhjelm
Tusse Lande
Marko Mäkilaakso
Saara Cantell
Kiti Kokkonen
Jaakko Saariluoma
Celina Fallström
Olga Ritvanen
Ville Myllyrinne
Laura Birn
Aleksi Salmenperä
Jenny Timonen
Eero Milonoff
Timo Koivusalo
Lauri Tilkanen
Vesa Vierikko
Malla Malmivaara
Juha Hostikka
Severi Koivusalo
Katja Küttner
Rosa Honkanen
Jere Ristseppä
Selma Vilhunen
Ville Haapasalo
Pihla Viitala
Abshir Sheikh Nur
Tuukka Temonen
Mikko Nousiainen
Antti Virmavirta
Konsta Laakso
Marjaana Maijala
Markku Pölönen
Oona Airola
Rimbo Salomaa
Ilkka Koivula
Joonas Saartamo
Kyzza Terrazas
Laura Birn
Luis Gerardo Méndez
Matti Kinnunen
Oona Kamu
Pihla Penttinen
Santtu Karvonen
Mikko ja Niila Nousiainen
Paul J. Vogel
Jarno Elonen
Veronica Lindholm
Kalle Peltola
Kari Pääkkö
Janne Uusi-Kölli
Guillaume Maidatchevsky
Teemu Liakka
Marko Röhr
Henna Raatikainen
Kari Hotakainen
Juha Lehtola
Kari Hietalahti
Saara Cantell
Celina Falsström
Olga Ritvanen
Elina Patrakka
Iida-Maria Heinonen
Pekka Strang
Riku Nieminen
Teppo Airaksinen

2019

Klaus Härö
Heikki Nousiainen
Pirjo Lonka
Amos Brotherus
Anna Heinämaa
Aleksi Mäkelä
Iikka Fors
Joona, Jani ja Jiri Jalkanen
Jukka Helle
Matti Ristinen
Sakari Kuosmanen
Tatu Sinisalo
Amir Escandari
Miitta Sorvali
Mimosa Willamo
Miia Tervo
Oona Airola
Timo Lavikainen
Markus Lehmusruusu
Pamela Tola
Ylermi Rajamaa
Silmu Ståhlberg
Eelis Kesäläinen
Sinikka ja Tiina Nopola
Marko Röhr
Panu Aaltio
Teemu Liakka
Joonas Berghäll
Christer Schoultz
Joonas Berghäll
Selma Vilhunen
Dome Karukoski
Alina Tomnikov
Abshir Sheikh Nyr
Jere Ristseppä
Satu Tuuli Karhu
Jare Tiihonen
Hannele Lauri
Hannu-Pekka Björkman
Laura Birn
Petteri Saario
Antti Saario
Emika Saario
Dome Karukoski
Antti Lahtinen
Harri Ylönen
Samppa Batal
Jaana Saarinen
Matti Pajulahti
Klaus Härm
Peik Stenberg
Lena Labart
Johanne Brotherus
Mikael Syrjälä
David Sandqvist
Ella Lymi
Tiina Lymi
Ellen Herler
Olavi von Bagh
Antti J. Jokinen
Eero Aho
Johanne Holopainen
Krista Kosonen
Laura Birn
Mikko Tenhunen
Jenni Kokander
Maria Sid
Mika Nuojua
Minka Kuustonen
Silmu Ståhlberg
Lumi Kallio
Tiina Nopola
Rimbo Salomaa
Aleksi Hyvärinen
Kiti Kokkonen
Sami Hedberg
Taneli Mustonen
Taija Holm
Aksa Korttila
Niina Lahtinen
Krisse Salminen
Pirjo Heikkilä
Lari Halme
Petri Latvala
Antti L.J. Pääkkönen
Riku Nieminen
Tommi Korpela
Veera Lapinkoski
Merja Valkoja
Hannu-Pekka Björkman
Markki Pölönen
Paula Vesala
Emmi Parviainen
Laura Birn
Eero Milonoff
Jenni Toivoniemi
Katja Toivanen
Aleksi Mäkelä
Joona Jalkanen
Matti Ristinen
Talvikki Eerola
Tatu Sinisalo
Tiina Lymi
Anna-Maija Tuokko
Kari Väänänen
Mika Kaurismäki
Sanna-Maria Rantanen
Kirsikka Saari
Alli Haapasalo
Kaisla Viitala
Pihla Viitala
Satu Tuuli Karhu
Saga Sarkola
Zaida Bergroth
Maria Veijalainen
Linda Manelius
Suvi-Tuuli Teerinkoski
Meri Nenonen
Aku Hirviniemi
Mikko Kouki
Santtu Karvonen
Linda Wiklund
Sanna Stellan
Antti Luusuaniemi
Elena Leeve
Iikka Fors
Jesse Fryckman
Pirkko Mannola
Taru Mäkelä
Kirpi Uimonen
Petteri Summanen
Olavi von Bagh
Ellen Herler
Marja Salo
Marjaana Maijala
Tomas Ledin

2020

Emelia Levy
Matilda Pirttikangas
Krisse Salminen
Anna-Maija Tuokko
Juha Väänänen
Timo Haapala
Venla Hellstedt
Anna-Karin Grönroos
Atso Almila
Jarkko Hentula
Anni Pämkäälä
Krisse Salminen
Aksa Korttila
Lari Halme
Joonas Nordman
Lenka Hellstedt
Matilda Pirttikangas
Emelia Levy
Tiina Nopola
Sami Hedberg
Kiti Kokkonen
Taneli Mustonen
Aleksi Hyvärinen
Klaus Härm
Peik Stenberg
Martin Paul
Lena Labart
Olga ja Tuukka Temonen
Jukka-Pekka Laakso
Emilia Kiuru
Heidi Lakaniemi
Miia Tervo
Elina Talvensaari
Vilja Autiokyrö
Anna-Karin Grönroos
Hannes Suominen
Rami Rusinen
Rimbo Salomaa
Ville Jankeri
Taavi Vartia
Kai Nordberg
Riku Nieminen
Jorma Akkanen
Hannele Lauri
Marja Packalen
Nina Laurio
Johanna Vuoksenmaa
Mikko Nousiainen
Aamu Milonoff
Amos Brotherus
Linnea Skog
Pinja Hiiva
Satu Tuuli Karhu
Tommi Korpela
Ulla Heikkilä
Renny Harlin
Aku Hirviniemi
Sami Hedberg
Jukka Helle
Antti Luusuaniemi
Jaajo Linnonmaa
Kuura Rossi
Markku Veijalainen
Linda Manelius
Pihla Maalismaa
Paula Pitkänen
Emmi Parviainen
Laura Birn
Samuli Niittymäki
Eero Milonoff
Iida-Maria Heinonen
Paula Vesala
Annika Grof
Asta Sveholm
Hanna Lekander
Sari Havas
Markku Lehmuskallio
Claes Olsson
Linda Zilliacus
Max Forsman
Nicke Lignell
Pekka Strang
Martti Suosalo
Virpi Suutari
Timo Vierima
Pirkko Hämäläinen
Jussi Rautaniemi
Anu Sinisalo
Sara Soulié
Jussi Vatanen
Rimbo Salomaa
Ville Jankeri
Ville Koivisto
Laila Nieminen
Niklas Iskanius
Tarmo Anttila
Joonas Widenius
Karo Sampela
Eero Ritala
Joona Tena
Kari Hietalahti
Lucas Timperi
Lumo Levy
Mikko Penttilä
Petteri Pennilä
Senni Peltoniemi
Marko Talli
Taija Holm
Sampo Karpo
Liisa Karpo
Astra Karpo
Ari Matikainen
Alma Pöysti
Eeva Putro
Krista Kosonen
Zaida Bergroth
Jenni Kokander
Kristiina Halttu
Lumi Kallio
Silmu Ståhlberg
Ylermi Rajamaa
Minka Kuustonen
Elias Westerberg
Matti Onnismaa
Ona Kamu
Susanna Pukkila
Teemi Nikki
Jani Pösö
Hamy Ramezan
Jussi Rantamäki
Kristiina Halkola
Eero Melasniemi
Laura Birn
Vilho Rönkkönen
Kimya Escandari
Aran-Sina Keshvari
Marika Salminen
Artur Särkinen
Riina Liukkonen
Minka Kuustonen
Nicke Lignell
Johannes Holopainen
Jare Joakim Brand
Ville-Petteri Galle
Matti Ristinen
Tatu Sinisalo
Sofia Oksanen
Aku Louhimies
Miitta Sorvali
Markus Selin
Miia Tervo
Joona Jalkanen
Mimosa Willamo
Max Malka
Hannu-Pekka Vitikainen
Reetta Huuhtanen
Aatos Nahuel Flores
Inka Kallén
Jussi Jaakonaho
Laura Malmivaara
Matti Ristinen
Mika Ronkainen
Merja Aakko
Suvi Heino
Otto Kylmälä
Tapani Rinne
Henna Emilia Hietamäki
Tuomas Alatalo
Sanna Komi
Kaarle Aho
Marianne Mäkelä
Tommi Seitajoki
Tonislav Hristov
Johanna Karppinen
Roosa Toivonen
Marja Pyykkö
Aino Sirje
Elena Leeve
Ernest Lawson
Minna Kivelä
Reetta Aalto
Anna Ruohonen
Satu Tuuli Karhu
Marko Röhr
Antti Tuuri
Teemu Liakka
Piia Säilynoja
Johanna Kyykoski
Sini Koskelainen
Hanna Kauppi
Teppo Airaksinen
Anna-Maija Tuokko
Alex Anton
Eero Herranen
Joona Tena
Linda Manelius
Marko Talli
Mikko Penttilä
Pekko Pesonen
Joonas Nordman
Kari Ketonen
Johanna Kunttu
Taavi Vartia
Oskari Mustikkaniemi
Olavi Kiiski
Joonas Vartia
Tommi Korpela

2021

Taavi Vartia
Katja Reponen
Iikka Fors
Markku Tenhunen
Celso de la Molina
Pasi Turunen
Asko Pennanen
Antti L.J. Pääkkönen
Jussi Lampi
Ilona Chevakova
Mikko Nousiainen
Emmi Nuorgam
Suvi West
Anssi Kömi
Martti Takalo – ohjaaja
Miko Puustelli – näyttelijä
Juha-Pekka Paananen – kuvaaja
Monja sekä Jutta Takalo – maskeeraajat
Heikki Kinnunen
Mika Kaurismäki
Emelia Levy
Ville Tiihonen
Jukka Helle

Lauri Nurkse (Filmiauran hallituksen jäsen)
Tuuli Mattila
Zaida Bergroth
Alma Pöysti
Peter Franzén
Krista Kosonen
Outi Mäenpää
Rimbo Salomaa
Jussi Vatanen
Iida-Maria Heinonen
Emmi Parviainen
Ella Lymi
Dome Karukoski
Anu Sinisalo
Anna-Maija Tuokko
Tuukka ja Olga Temonen

Arthur Franck – ohjaaja
Oskar Forstén – tuottaja
Arto Astikainen – käsikirjoittaja

Mika Kaurismäki – ohjaaja
Timo Torikka
Pertti Sveholm
Kari Heiskanen

Aleksi Bardy
Juuso Syrjä – ohjaaja
Ville Virtanen
Olivia Ainali
Lenita Susi
Sampo Sarkola
Anu Sinisalo
Juho Kuosmanen
Rosa Liksom
Seidi Haarla
Nicke Lignell
Tom Rejström
Linda Zilliacus
Claes Olsson
Marko Röhr
Antti Tuuri

2022

Outi Mäenpää
Johannes Holopainen
Ilkka Heiskanen
Jukka-Pekka Palo
Aleksi Delikouras
Iina Kuustonen
Mikko Töyssy
Pekko Pesonen
Roope Olenius
Saara Elina
Miikka J. Anttila
Veera W. Vilo
Leena Uotila
Aku Hirviniemi
Ile Vainio
Sara Melleri
Kaisla Viitala
Anna Paavilainen
Maarit Nissilä

Paula Noronen
Joona Tena
Senni Peltoniemi
Lucas Timperi
Lumo Levy
Mikko Myllylahti
Jarkko Lahti
Emilia Haukka
Marc Gassot
Ulla Tapaninen
Iivo Tuuri
Martti Suosalo
Ville Myllyrinne
JP Siili
Eero Ritala
Olli Vuokko
Lauri Anssi Moilanen
Klaus Härö
Kirsi Vikman
Kai Nordberg
Antti Luusuaniemi
Kari Ketonen
Leo Viirret
Janne Nykänen
Elina & Sofia (YouTubettajat)
Teppo Kerkkä (Sipi-pelle)
Mika Kaurismäki
Heikki Kinnunen
Timo Koivusalo
Vesa Vierikko
Minttu Mustakallio
Saara Saarela
Saga Sarkola
Minna Haapkylä
Lauri Tilkanen
Pekka Strang
Misha Jaari
Emmi Itäranta
Ilja Rautsi
Aleksi Mäkelä
Rimbo Salomaa
Severi Saarinen
Marko Jantunen
Katariina Havukainen
Annakaisa Vänttinen
Minna Nurmi
Riikka Kaihovaara
Lotta Kaila
Juha Valkeapää
Sirkka Kosonen
Markus Pesonen
Pekka Rintala
Jarno Elonen
Miika J. Norvanto
Einari Paakkanen (Karaokeparatiisi)
Marianne Mäkelä (Karaokeparatiisi)
Elina (Karaokeparatiisi)
Toni (Karaokeparatiisi)
Tiina Nopola
Jenni Kokander
Minka Kuustonen
Ylermi Rajamaa
Aku Sipola
Juha Elomäki
Anna Shishova
Joon Tervakari
Jukka Kekkonen
Annika Grof
Arja Koriseva
Elenoora Kauhanen
Aamu Milonoff
Dome Karukoski
Miska Haakana
Tuukka ja Olga Temonen
Pirjo Heikkilä
Juho Kuosmanen
Seidi Haarla
Sanna-Maria Rantanen
Erja Männistö
Julia Falck
John Webster
Eveliina Kantola
Vanessa Törnblom
Eve Särkänne
Ilona Chevakova
Sami Kemell
Janne Kaperi
Kaitsu Walfrid Rinkinen
Tony Heino
Juha Veijonen
Jarkko Nyman
Katja Kervinen
Linnea Leino
Aamu Milonoff
Eleonoora Kauhanen
Alli Haapasalo
Daniela Hakulinen
Ilona Ahti
Inka Kallén
Andrei Alén
Aku Hirviniemi
Väinö Weckström
Jarkko Felin
Mikael Ehn
Veetu Hietanen
Sira Junno
Jare Brand
Ville Galle
Miika Särmäkari
Anton Molander
Seppo Kerkelä
Ira Carpelan
Alma Pöysti
Emilia Kiuru
Jukka-Pekka Laakso
Kristo Muurinen
Mai Kivelä
Saila Kivelä
Vesa Kuosmanen
Hanna Bergholm
Ilja Rautsi
Mika Ritalahti
Oiva Olli.a
Siiri Solalinna
Sophia Heikkilä
Jussi Vatanen
Anna-Leena Sipilä
Emme Kilpimaa
Niglas Lindgren
Karoliina Lindgren
Rea Mauranen
Liisa Karpo
Mustafe Hassen
Inka Achté
Hanna Karppinen
Markku Pölönen

Toimitus

Toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *